Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Lees de onderstaande Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website zorgvuldig voordat u de website gaat gebruiken.

Ingangsdatum: 24 mei 2018

Belangrijke informatie

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, is de Inhoud van deze website (de 'Site') goedgekeurd voor uitgifte binnen Nederland en wordt deze gepubliceerd door Chalet Group Management B.V.(‘Chalet’). De Site verwijst uitsluitend naar Chalet en naar de website http://www.chaletgroup.nl

Lees voordat u de Site gaat gebruiken zorgvuldig de Algemene Voorwaarden ('Algemene Voorwaarden') samen met ons Privacybeleid. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de wettelijk bindende voorwaarden die gelden voor uw toegang tot en gebruik van deze Site en alle soorten informatie, materiaal, gegevens en/of inhoud (inclusief, maar niet beperkt tot, nummers, tekst, schema’s, grafieken, tekeningen, geluid en beeld) op deze Site, zoals verschaft door Chalet (gezamenlijk de 'Inhoud').

Verwijzingen op deze Site naar 'firma', 'bedrijf', ‘Chalet’of 'ons', 'wij', 'onze' verwijzen naar Chalet Group Management B.V. De Inhoud is uitsluitend bedoeld om de activiteiten van Chalet te beschrijven. Met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden betekenen ‘Chalet’en ‘Chalet Group Management B.V.’ samen Chalet Group Management B.V. en zijn directeuren, functionarissen en werknemers, naargelang de context.

Deze Algemene Voorwaarden mogen door ons te allen tijde worden geactualiseerd en wijzigingen mogen zonder voorafgaande mededeling hierin worden aangebracht. Door een willekeurige pagina van deze Site te openen, gaat u akkoord met en bent u gehouden aan de Algemene Voorwaarden (inclusief maar niet beperkt tot ons Privacybeleid), en stemt u in met en accepteert u volledig eventuele wijzigingen zonder enig verhaal betreffende mededeling hiervan aan u. Door acceptatie van de Algemene Voorwaarden stemt u ermee in dat Chalet geen verantwoordelijkheid accepteert met betrekking tot eventuele verkeerde interpretaties die bij u kunnen ontstaan bij het openen van deze Site en de hierin opgenomen Inhoud.

DOOR GEBRUIK TE BLIJVEN MAKEN VAN DEZE SITE (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NA HET AANBRENGEN VAN EVENTUELE AANPASSINGEN) BEVESTIGT U DAT U DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN HEEFT GELEZEN, BEGREPEN EN GEACCEPTEERD EN DIT BETEKENT DAT U DEZE AANGEPASTE ALGEMENE VOORWAARDEN ACCEPTEERT. ALS U OP ENIG MOMENT NIET AKKOORD GAAT MET DE ALGEMENE VOORWAARDEN, GEBRUIK DEZE SITE DAN NIET EN VERLAAT DEZE SITE.

DE INHOUD VAN DEZE SITE VORMT GEEN INVESTERINGSADVIES OF EEN PERSOONLIJKE AANBEVELING OF ENIGE VORM VAN ADVIES EN/OF AANBEVELING OP JURIDISCH, BELASTINGTECHNISCH OF ENIG ANDER VLAK.

CHALET ZAL OP BASIS VAN HET BEZOEKEN VAN DEZE SITE EEN GEBRUIKER VAN DEZE SITE NIET ALS PARTNER, OPDRACHTGEVER EN/OF KLANT BEHANDELEN.

Informatie over het bedrijf

Chalet Group Management B.V. (‘Chalet’) is gevestigd op het adres Strawinskylaan 585, WTC gebouw G, 5e verdieping, 1077 XX in Amsterdam.

Chalet Group Management B.V. is een Besloten Vennootschap opgericht volgens de wetten en voorschriften van Nederland onder registratienummer 821259404, en met het hoofdkantoor gevestigd op Strawinskylaan 585, WTC gebouw G,
5e verdieping, 1077 XX in Amsterdam.

Voorwaarden, Inhoud en gebruik van de Site

Door http://www.chaletgroup.nl (de 'Site') te bezoeken, gaat u ermee akkoord dat u aan deze Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid, te vinden via http://www.chaletgroup.nl/nl/disclaimer alle toepasselijke wetten en voorschriften bent gebonden en u hieraan dient te houden en stemt u ermee in dat u verantwoordelijk bent voor naleving van alle toepasselijke lokale wetten. Als u niet akkoord gaat met enige van deze voorwaarden, is het voor u verboden deze Site te gebruiken of te bezoeken. De Inhoud van deze Site wordt beschermd door het toepasselijke auteursrecht en merkenrecht. Als zodanig betekent ieder gebruik van de Site dat niet uitdrukkelijk door deze Algemene Voorwaarden is toegestaan een inbreuk op deze Algemene Voorwaarden en een mogelijke schending van auteursrechten, merkenrechten en andere wetten.

De termen ‘Chalet’, 'wij', 'ons' en 'onze' verwijzen naar de eigenaar van deze Site. De termen 'u' en 'uw' verwijzen naar de bezoekers of gebruikers van deze Site.

Alle Inhoud van deze Site is uitsluitend bedoeld ter informatie en geeft uitsluitend de meningen van Chalet weer op de datum van publicatie hiervan.

 

Tenzij anders vermeld is alle Inhoud, inclusief handelsmerken, dienstmerken, handelsnamen, bedrijfsstijl, logo's, auteursrechten en/of overig intellectueel eigendom zoals weergegeven op de Site in eigendom en beheer van en gelicentieerd aan Chalet en/of aan een hieraan gelieerde entiteit.

De Inhoud van deze Site is niet bedoeld en dient niet te worden opgevat als en vormt geen persoonlijke aanbeveling en/of advies met betrekking tot juridische, belastingtechnische, investerings- of andere zaken. Onder geen beding mag de Inhoud worden beschouwd als een aanbod door Chalet voor het afsluiten van een contract en/of overeenkomst noch is dit een verzoek tot een aanbod om enig contract en/of overeenkomst af te sluiten.

Auteursrechten

Alle rechten voorbehouden.

Tenzij anders vermeld, zijn de auteursrechten, eigendomsrechten en/of overige intellectuele eigendomsrechten betreffende enig deel van de Inhoud van deze Site exclusief in handen van en vallen onder de auteursrechten van Chalet en/of een hieraan gelieerde entiteit. Alle Inhoud van deze Site wordt uitsluitend voor persoonlijk gebruik verschaft en mag niet zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Chalet worden gereproduceerd, gewijzigd, gedistribueerd, overgebracht, verzameld en/of ontmanteld.

Gebruikslicentie

Toestemming wordt uitsluitend gegeven voor het tijdelijk downloaden van één exemplaar van de materialen (informatie of software) op de Site voor het persoonlijk, niet-commercieel kortstondig bekijken hiervan. Dit is een toekenning van een beperkte licentie en geen eigendomsoverdracht, en alle niet uitdrukkelijk verleende rechten zijn voorbehouden aan Chalet. Volgens deze verleende licentie mag u niet:

  • de Inhoud wijzigen of kopiëren;
  • de Inhoud voor enig commercieel doel of voor enige openbare weergave (al of niet commercieel) gebruiken;
  • enige op de Site aanwezige software proberen te decompileren of aan 'reverse engineering' te onderwerpen;
  • enige notaties van auteursrechten of andere eigendomsnotaties uit de Inhoud verwijderen;
  • de Inhoud naar een andere persoon verzenden of de Inhoud op een andere server 'spiegelen';
  • de Site op enige wijze gebruiken waardoor de Site kan worden uitgeschakeld, overbelast kan raken, beschadigd kan raken of kan worden aangetast of gebruik van de Site door een andere partij verhinderen, inclusief de mogelijkheid tot het uitvoeren van rechtstreekse activiteiten via de Site;
  • enig apparaat, software of procedure gebruiken die de goede werking van de Site verhindert;
  • enige virussen, Trojaanse paarden, wormen, logische bommen of ander kwaadaardig of technologisch schadelijk materiaal plaatsen;
  • proberen onbevoegd toegang tot willekeurige delen van de Site, de server waarop de Site is opgeslagen of enige aan de Site verbonden server, computer of database te verkrijgen of deze hinderen, beschadigen of verstoren; of
  • op enige andere wijze proberen de goede werking van de Site te verhinderen.

Deze licentie komt automatisch te vervallen als u enige van deze beperkingen schendt en kan door Chalet op ieder moment worden beëindigd. Nadat u de Inhoud heeft bekeken of na beëindiging van deze licentie moet u naar keuze van Chalet eventueel gedownloade Inhoud of kopieën van Inhoud die u in elektronische of afgedrukte vorm in uw bezit heeft retourneren of vernietigen.

Toegang tot de Site

Hoewel Chalet probeert beschikbaarheid van deze Site normaal gedurende 24 uur per dag te verzekeren, stelt Chalet zich om geen enkele reden aansprakelijk als de Site enige periode niet bereikbaar is.

Toegang tot deze Site kan tijdelijk of blijvend en zonder mededeling worden onderbroken. Als u deze Site via het gebruik van een hyperlink uit een andere website heeft geopend, accepteert Chalet geen aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid van informatie die is opgenomen op de sites van andere aanbieders die mogelijk koppelingen naar een deel van deze Site bevatten of waaraan deze Site mogelijk is gekoppeld.

Disclaimer

Uw gebruik van de Site en de via de Site verkregen Inhoud worden zoals deze zijn en voorzover deze beschikbaar zijn aangeboden. Chalet biedt geen expliciete of impliciete garanties en doet hierbij afstand van en sluit alle overige garanties uit, inclusief maar niet beperkt tot impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel of het niet schenden van intellectuele eigendomsrechten of overige schending van rechten. Daarnaast garandeert Chalet niet en doet geen enkele uitspraak over de nauwkeurigheid, waarschijnlijke resultaten of betrouwbaarheid van het gebruik van de Inhoud of informatie op de Site of anderszins met betrekking tot dergelijke materialen of informatie of op enige aan de Site gekoppelde sites. Chalet noch enige andere aan het bedrijf gelieerde persoon verleent enige garantie of doet enige uitspraak over de volledigheid, veiligheid, betrouwbaarheid, kwaliteit, nauwkeurigheid of beschikbaarheid van de Site. Zonder beperking van het bovenstaande verklaart of garandeert Chalet noch enige andere aan het bedrijf gelieerde entiteit dat de Site, de Inhoud hiervan of enige via de Site verkrijgbare diensten of artikelen betrouwbaar, zonder fouten of storingsvrij zijn, dat defecten zullen worden verholpen, dat onze Site of de server die deze beschikbaar stelt vrij is van virussen of andere schadelijke elementen of dat de Site of enige via de Site verkregen diensten of artikelen anderszins aan uw behoeften of verwachtingen zullen voldoen.

In aansluiting op 5(a) wordt de op of via de Site gepresenteerde informatie uitsluitend voor algemene informatiedoeleinden beschikbaar gesteld. Chalet verklaart niet dat op de Site besproken transacties, producten of diensten in alle rechtsgebieden of voor alle investeerders beschikbaar of geschikt zijn voor verkoop en gebruik. Enig vertrouwen dat u in deze informatie stelt is strikt op uw eigen risico en u bent verantwoordelijk voor naleving van lokale wetten of voorschriften. Wij doen afstand van alle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid voortkomende uit enig vertrouwen dat u of enige andere bezoeker van de Site of iemand die over enig deel van de Inhoud hiervan is geïnformeerd in deze materialen stelt.

Deze Site kan door derden aangeleverde inhoud bevatten. Indien enige verklaringen en/of meningen in deze materialen van derden worden geuit, zijn deze uitsluitend de meningen van de persoon of entiteit die deze materialen levert en deze draagt hier de verantwoordelijkheid voor. Dergelijke materialen hoeven niet noodzakelijkerwijs de mening van Chalet weer te geven. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid ten opzichte van u of een derde voor de inhoud of nauwkeurigheid van enige door derden verschafte materialen.

Chalet gebruikt de Site niet om advies over investeringen of andere adviezen te geven en de Inhoud van de Site dient niet te worden opgevat of te worden vertrouwd als zijnde advies op het gebied van investeringen, juridische zaken, boekhouding, belasting of ander professioneel advies. De in de Site opgenomen informatie noch enige mening vormt een verzoek of aanbod van ons tot het kopen of verkopen van enige effecten, termijncontracten, opties of andere financiële instrumenten, noch dient enig dergelijk effect te worden aangeboden of verkocht aan enige persoon in enig rechtsgebied waarbinnen een dergelijk aanbod, verzoek, aankoop of verkoop volgens het effectenrecht van ieder rechtsgebied onwettig zou zijn. Alle op de Site vermelde transacties zijn opgenomen als representatieve transacties en geven niet noodzakelijkerwijs de alles omvattende prestaties weer.
 

Beperkingen

IN GEEN ENKEL GEVAL ZULLEN CHALET, HIERAAN GELIEERDE ENTITEITEN OF LICENTIEGEVERS, DIENSTVERLENERS, WERKNEMERS, AGENTEN, FUNCTIONARISSEN OF DIRECTEUREN AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SCHADE VOLGENS ENIGE RECHTSTHEORIE, ZELFS ALS CHALET OF ZIJN BEVOEGDE VERTEGENWOORDIGERS MONDELING OF SCHRIFTELIJK VAN DEZE SCHADE OP DE HOOGTE ZIJN GESTELD, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, SCHADE DOOR VERLIES VAN GEGEVENS OF WINST OF ALS GEVOLG VAN ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN VOORTKOMENDE UIT OF VERBAND HOUDENDE MET UW GEBRUIK, OF ONVERMOGEN TOT GEBRUIK, VAN DE SITE, ENIGE HIERAAN GEKOPPELDE WEBSITES, ENIGE INHOUD VAN DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE WEBSITES OF ENIGE VIA DE SITE OF DERGELIJKE ANDERE SITES VERKREGEN DIENSTEN OF ARTIKELEN, INCLUSIEF EVENTUELE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE, PUNITIEVE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, PERSOONLIJK LETSEL, PIJN EN LIJDEN, EMOTIONEEL LEED, INKOMSTENDERVING, WINSTDERVING, VERLIES VAN ZAKELIJKE ACTIVITEITEN OF VERWACHTE BESPARINGEN, VERLIES VAN GEBRUIK, VERLIES VAN GOODWILL, VERLIES VAN GEGEVENS EN, ONGEACHT OF DIT WORDT VEROORZAAKT DOOR BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID), CONTRACTBREUK OF ANDERSZINS, ZELFS INDIEN DIT KON WORDEN VOORZIEN.

Door deze Site te blijven gebruiken of te openen, gaat u akkoord met de uitsluiting door Chalet en/of enige van zijn vertegenwoordigers van enige aansprakelijkheid, inclusief maar niet beperkt tot enige aansprakelijkheid voortkomende uit eventuele aansprakelijkheid, verlies, kosten of enig ander financieel nadeel of schade, ongeacht of deze direct, indirect, punitief, speciaal, incidenteel of gevolgschade is, met betrekking tot of in verband met eventuele fouten en/of verzuim door Chalet en/of enige van zijn vertegenwoordigers en/of enige relevante derden betreffende de Inhoud of deze Site, inclusief maar niet beperkt tot enige zaak voortkomende uit of verband houdende met enige vorm van toegang, gebruik (of onvermogen tot gebruik) of de distributie van de Site of enige via het gebruik van de Site verkregen Inhoud. Deze uitsluiting is van toepassing en zal van toepassing blijven zelfs als Chalet en/of enige van zijn vertegenwoordigers over de mogelijkheid van dergelijke claims, aansprakelijkheden, kosten, schade, nadelen of verliezen is geïnformeerd.

Hoewel Chalet de correctheid en actualiteit van de Inhoud van deze Site probeert te verzekeren, wordt geen expliciete of impliciete garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid hiervan en Chalet en zijn directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers accepteren geen aansprakelijkheid voor fouten of verzuim. In enige hierin opgenomen Inhoud en/of mededeling gesteld vertrouwen is uitsluitend op uw eigen risico.

Chalet accepteert geen fiduciaire plichten ten opzichte van de lezer van deze Inhoud en handelt niet als een vertrouwenspersoon in het publiceren van dergelijke Inhoud. Chalet noch enige van zijn directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers stellen zich aansprakelijk voor enige fout of onvolledigheid van feiten of meningen in de Inhoud of gebrek aan zorgvuldigheid bij het opstellen of publiceren van dergelijke Inhoud, ongeacht hoe deze tot stand komt. Alle verklaringen en meningen worden geuit vanaf de datum van de betreffende Inhoud en zullen hierna niet langer van toepassing zijn. Deze Site kan van tijd tot tijd verklaringen bevatten die zijn gebaseerd op Chalet huidige meningen, verwachtingen en/of plannen. Chalet en/of zijn vertegenwoordigers zijn niet verplicht enige van deze verklaringen te actualiseren of te herzien.

Enige publicatie of andere Inhoud die u ons via internet, e-mail of op enige andere wijze stuurt, is niet vertrouwelijk en zal door u ook niet als zodanig worden beschouwd (hoewel niet noodzakelijkerwijs door ons) en Chalet zal geen enkele verplichting met betrekking tot deze Inhoud hebben. Chalet is vrij om door u via de Site aan Chalet geleverde ideeën, concepten, kennis of technieken voor ieder doel te gebruiken zonder vergoeding aan u verschuldigd te zijn of te moeten betalen.

De Inhoud van deze Site is gebaseerd op informatiebronnen die als betrouwbaar worden beschouwd maar niet onafhankelijk worden geverifieerd. Echter, behalve voor zover de toepasselijke wetten dit vereisen, wordt geen expliciete en/of impliciete garantie of verklaring betreffende de nauwkeurigheid of volledigheid hiervan gegeven. Chalet en zijn vertegenwoordigers accepteren geen enkele aansprakelijkheid of verantwoordelijkheid met betrekking tot de Inhoud of enige hierin gegeven opvatting over de Inhoud.

Deze Site kan meningen en/of commentaren bevatten die vooruitblikkende verklaringen vormen. Dergelijke verklaringen kunnen, zonder beperking, huidige commentaren, meningen, verwachtingen, plannen en/of aannames bevatten waarop deze verklaringen met betrekking tot, onder andere, de activiteiten en prestaties van onze bedrijven worden gebaseerd. U kunt deze vooruitblikkende verklaringen herkennen aan het gebruik van woorden zoals 'vooruitzicht', 'geloven', 'verwachten', 'mogelijk', 'doorgaan', 'kunnen', 'zouden', 'proberen', 'ongeveer', 'voorspellen', 'van plan zijn', 'zal', 'plan', 'raming', 'anticiperen' of de negatieve versie van deze woorden of andere vergelijkbare woorden.

Dergelijke vooruitblikkende verklaringen nemen van nature hun inherente, onbekende en zowel algemene als specifieke risico's en onzekerheden alsmede andere factoren met zich mee die ertoe kunnen leiden dat de werkelijke resultaten, financiële situatie, prestatie of succes, of resultaten van de branche, wezenlijk verschillen van toekomstige resultaten, prestaties of successen zoals expliciet of impliciet in deze vooruitblikkende verklaringen worden geuit.

Met het oog op deze onzekerheden en risico's wordt u gewaarschuwd niet al te veel vertrouwen in deze vooruitblikkende verklaringen te stellen. U dient deze risico's als een aantal belangrijke factoren te beschouwen en risico's kunnen ertoe leiden dat de werkelijke resultaten wezenlijk van expliciet of impliciet in deze vooruitblikkende verklaringen gegeven commentaren, meningen, verwachtingen, plannen en/of aannames verschillen. Chalet neemt afstand van iedere verplichting en aanvaardt geen verplichting om dergelijke vooruitblikkende verklaringen of verklaringen zodanig te actualiseren of te herzien dat deze toekomstige gebeurtenissen of ontwikkelingen weergeven, behalve als de toepasselijke wetten dit vereisen. Alle Inhoud van deze Site kan zonder mededeling worden gewijzigd en dient uitsluitend ter informatie. Deze gegevens kunnen zijn gebaseerd op historische gegevens of door derden verschafte informatie.

Wezenlijke belangen

Chalet en/of een hieraan gelieerde entiteit, of enige van zijn directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers, kunnen van tijd tot tijd een persoonlijke investering doen of voeren mogelijk een persoonlijke transactie uit of raken betrokken bij of worden betrokken bij transacties namens een klant, in enig effect of financieel instrument waarnaar hier wordt verwezen of in enige hieraan gerelateerde effecten en financiële instrumenten.

Beperkingen: op aanbod, verzoek en distributie

Chalet en/of een hieraan gelieerde entiteit claimt niet dat deze Site geschikt of wettelijk toegestaan is voor gebruik buiten Nederland. Deze Site is niet gericht op of bedoeld voor distributie onder of gebruik door een persoon of entiteit die een burger of ingezetene is van of gevestigd is in enig rechtsgebied waar een dergelijke distributie, publicatie, beschikbaarheid of gebruik van deze Site in strijd zou zijn met de toepasselijke wet of voorschrift of die Chalet en/of een hieraan gelieerde entiteit zou onderwerpen aan een eis tot registratie of licentiëring binnen een dergelijk rechtsgebied.

Als u deze Site van buiten Nederland opent, doet u dit op eigen risico. Alleen u bent verantwoordelijk voor naleving van alle lokale wetten, regels en voorschriften betreffende online gedrag en toegang tot websites. Toegang tot deze Site vanuit landen of gebieden waar deze toegang onwettig is, is verboden en door deze Site toch te openen, worden gebruikers geacht te verklaren en te garanderen dat de toepasselijke wetten en voorschriften van het betreffende rechtsgebied dit toestaan.

Herzieningen en errata

De Inhoud zoals deze op de Site verschijnt, kan technische fouten, typefouten of fotografische fouten bevatten. Chalet garandeert niet dat enig deel van de Inhoud van de Site nauwkeurig, compleet of actueel is.

Koppelingen

Als deze Site koppelingen naar andere sites en door derden aangeleverde bronnen bevat, worden deze koppelingen uitsluitend voor uw gemak en informatie verschaft. Door op een dergelijke koppeling te klikken, kunt u deze Site verlaten. De gekoppelde sites worden niet door Chalet beheerd of bestuurd en Chalet heeft niet alle aan de Site gekoppelde sites beoordeeld en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige van dergelijke gekoppelde sites. Het opnemen van een koppeling betekent niet dat deze wordt goedgekeurd of dat Chalet enige uitspraak doet over de inhoud van de betreffende site. Chalet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud van enige website die u via een dergelijke koppeling opent of voor enig vertrouwen dat u of enige andere persoon in de nauwkeurigheid en inhoud hiervan stelt. Wij hebben geen controle over de inhoud of bronnen van deze sites en accepteren geen verantwoordelijkheid hiervoor of voor enig verlies of schade voortkomende uit het gebruik hiervan. Als u besluit enige van de aan deze Site gekoppelde websites van derden te openen, doet u dit volledig op eigen risico en volgens de algemene gebruiksvoorwaarden van deze websites. Een dergelijke website kan afhankelijk zijn van zijn eigen disclaimers en beperkingen betreffende auteursrechten en u dient zelf hieraan te voldoen voordat u de betreffende pagina's van deze Site of andere websites opent. Chalet accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor niet-naleving door u van het bovenstaande.

Aanpassingen van de gebruiksvoorwaarden van de Site

Chalet kan deze Algemene Voorwaarden voor de Site op ieder moment, naar eigen goeddunken en zonder voorafgaande mededeling herzien en actualiseren. Alle wijzigingen worden onmiddellijk van kracht en zijn vervolgens op alle vormen van toegang en gebruik van de Site van toepassing. Het feit dat u na plaatsing van herziene of geactualiseerde Algemene Voorwaarden gebruik blijft maken van de Site betekent dat u de wijzigingen accepteert en hiermee akkoord gaat. Van u wordt verwacht dat u iedere keer als u deze Site opent deze pagina controleert, zodat u op de hoogte bent van eventuele wijzigingen, omdat deze bindend voor u zijn.
Als gevolg hiervan gaat u door gebruikmaking van deze Site akkoord met de dan huidige versie van deze Algemene Voorwaarden.

Toepasselijke wet en jurisdictie

Deze Algemene Voorwaarden en alle hieraan gerelateerde zaken vallen onder de wetgeving van Nederland. De rechtbanken van Nederland hebben exclusieve jurisdictie voor het schikken van eventuele geschillen, strijdpunten of claims voortkomende uit of verband houdende met deze Algemene Voorwaarden, inclusief met betrekking tot het opstellen, de geldigheid en de beëindiging van deze Algemene Voorwaarden.

Gehele overeenkomst

De Algemene Voorwaarden en ons Privacybeleid vormen de uitsluitende en volledige overeenkomst tussen u en Chalet met betrekking tot de Site en vervangen alle voorgaande en gelijktijdige zowel schriftelijke als mondelinge afspraken, overeenkomsten, verklaringen en garanties met betrekking tot deze Site.