Privacy Beleid

Privacybeleid

Ingangsdatum: 24 mei 2018

Behalve indien uitdrukkelijk vermeld, is de Inhoud van deze website (de 'Site') goedgekeurd voor uitgifte binnen Nederland en wordt deze gepubliceerd door Chalet Group Management B.V.(‘Chalet’). De Site verwijst uitsluitend naar Chalet en naar de website http://www.chaletgroup.nl

Verwijzingen op deze Site naar 'firma', 'bedrijf', ‘Chalet’ of 'ons', 'wij', 'onze' verwijzen naar Chalet Group Management B.V. De Inhoud is uitsluitend bedoeld om de activiteiten van Chalet te beschrijven. Met betrekking tot deze Algemene Voorwaarden betekenen ‘Chalet’en ‘Chalet Group Management B.V.’ samen Chalet Group Management B.V. en zijn directeuren, functionarissen en werknemers, naargelang de context.

Dit Privacybeleid (het 'Beleid') geldt uitsluitend voor deze Site en valt onder en dient te worden opgevat overeenkomstig de wetgeving van Nederland.

Chalet zet zich in om de veiligheid van uw persoonlijke informatie te beschermen. Chalet erkent dat bij het gebruik van delen van deze Site u kunt worden gevraagd belangrijke persoonlijke informatie aan ons toe te vertrouwen en wij garanderen u dat wij onze verantwoordelijkheden voor het beschermen en waarborgen van deze informatie serieus nemen.

Chalet respecteert uw privacy en zet zich in om deze te beschermen door dit Beleid te volgen. Dit Beleid beschrijft de soort informatie die wij van u verzamelen of die u mogelijk verstrekt tijdens uw bezoek aan de Site en onze werkwijze betreffende het verzamelen, gebruiken, onderhouden, beschermen en bekendmaken van deze informatie. Dit Beleid is van toepassing op informatie die wij verzamelen:

 • Op deze Site.
 • In e-mail-, tekst- en overige elektronische berichten tussen u en deze Site.

Dit Beleid is niet van toepassing op informatie die wordt verzameld door:

 • Ons offline of via enig ander middel, inclusief op een andere door Chalet of een derde (inclusief aan ons gelieerde entiteiten en dochterondernemingen) beheerde website.

Indien van toepassing zullen wij uw persoonlijke informatie zolang als nodig is conform de betreffende gegevensbeschermingswetten bewaren.
Door gebruik te maken van deze Site gaat u akkoord en stemt u in met de verwerking, bekendmaking en overdracht (en indien van toepassing internationale overdracht) van uw persoonlijke gegevens door Chalet voor in dit Beleid beschreven doeleinden.

Lees voordat u de Site gaat gebruiken zorgvuldig de Algemene Voorwaarden voor gebruik van de website ('Algemene Voorwaarden') samen met dit Privacybeleid. Deze Algemene Voorwaarden beschrijven de wettelijk bindende voorwaarden die van toepassing zijn op uw toegang tot en gebruik van deze Site. Lees dit Beleid zorgvuldig, zodat u onze beleidsregels en werkwijzen met betrekking tot uw informatie en de manier waarop wij hiermee omgaan begrijpt. Als u niet akkoord gaat met onze beleidsregels en werkwijzen, is de keuze aan u om geen gebruik van deze Site te maken. Indien u toegang tot de rest van deze Site wilt of deze wilt doorlopen, dan herinneren wij u eraan dat als u verder gaat dit een bindende wettelijke overeenkomst met de Algemene Voorwaarden en dit Beleid vormt voor uzelf en, indien van toepassing, voor enige opdrachtgever of investeerder die u vertegenwoordigt, voor wie u als agent optreedt of aan wie u bent gelieerd.

Dit Beleid mag op ieder moment worden geactualiseerd of van tijd tot tijd worden gewijzigd (zie Wijzigingen in ons Privacybeleid onderstaand). Als u nadat wij wijzigingen hebben aangebracht gebruik blijft maken van deze Site, wordt dit als acceptatie van deze wijzigingen beschouwd, dus controleer het Beleid regelmatig op updates en/of wijzigingen.

Informatie die wij over u verzamelen en hoe we deze verzamelen

Wij verzamelen verschillende soorten informatie van en over gebruikers van onze Site, inclusief informatie:

 • Waarmee u persoonlijk kan worden geïdentificeerd, zoals naam, postadres, e-mailadres of telefoonnummer ('persoonlijke informatie'); en/of
 • Informatie over uw internetverbinding, de door u gebruikte apparatuur om toegang tot onze Site te verkrijgen en bijzonderheden betreffende het gebruik.

Wij verzamelen deze informatie:

 • Direct via u als u deze aan ons verstrekt.
 • Automatisch terwijl u de Site doorloopt. Automatisch verzamelde informatie kan bijzonderheden betreffende het gebruik, IP-adressen en via cookies en andere traceringstechnologieën verzamelde informatie omvatten.

De door ons gebruikte technologieën voor het automatisch verzamelen van gegevens kan het volgende omvatten:

Wij kunnen op de volgende manieren informatie over u verzamelen terwijl u onze Site gebruikt of bij het aanvragen of gebruiken van andere door Chalet aangeboden diensten:

 • Cookies (of browser-cookies):
  Chalet kan onder bepaalde omstandigheden gebruik maken van 'cookies' om de veiligheid van uw toegang tot en gebruik van deze Site te verzekeren.

  Een 'cookie' is een klein stukje van een gegeven, bestand of bericht dat vanuit een webserver naar uw browser wordt gestuurd en op de harde schijf van uw computer kan worden geplaatst en opgeslagen. Een cookie kan geen gegevens van uw harde schijf aflezen of door andere sites aangemaakte cookie-bestanden lezen. Cookies brengen uw systeem geen schade toe.

  U kunt weigeren om browser cookies te accepteren door de betreffende instelling op uw browser te activeren. Als u echter deze instelling selecteert, kan het gebeuren dat u geen toegang krijgt tot bepaalde delen van onze Site. Tenzij u uw browser-instelling zodanig heeft ingesteld dat deze cookies weigert, zal ons systeem cookies uitgeven als u uw browser naar onze Site stuurt. Breng voor aanvullende informatie hierover een bezoek aan www.allaboutcookies.org.
 • Flash cookies:
  Bepaalde opties op onze Site kunnen gebruik maken van lokaal opgeslagen objecten (of flash cookies) om informatie over uw voorkeuren en navigatie naar, vanuit en op onze Site te verzamelen en op te slaan. Flash cookies worden niet door dezelfde browser-instellingen beheerd als de instellingen die voor browser-cookies worden gebruikt Zie voor informatie over het beheer van uw privacy- en beveiligingsinstellingen voor flash cookies 'Keuzes omtrent hoe wij uw informatie gebruiken en bekendmaken' onderstaand.

  Als u de cookie-functie uitschakelt, ontvangt u mogelijk niet alle informatie op deze Site.

  Alle verzamelde informatie dient hoofdzakelijk voor doeleinden betreffende het beheer van deze Site, het vergaren van demografische informatie en het bewaken van het gebruik en de prestaties van de Site. Wij attenderen u op het feit dat bij het gebruik van de in de onderstaande tabel vermelde cookies en eventueel geïntegreerde pixel-technologie de informatie die wij mogelijk verzamelen anoniem is en geen specifieke gegevens van u bevat, inclusief maar niet beperkt tot uw e-mailadres.

  Wij mogen van tijd tot tijd gebruik maken van wachtwoordbeveiliging voor toegang tot delen van onze Site. Wij mogen in deze delen van onze Site cookies of webbakens toepassen voor het verzamelen van 'gebruiksinformatie' en om u te helpen bij het doorlopen van de Site (bijv. wachtwoorden tijdens een sessie onthouden en het land dat u als het land waarin u woont heeft geselecteerd opslaan). Wij kunnen informatie verzamelen over de bijlagen die u in elektronisch aan u toegezonden nieuwsbrieven opent.
   
 • Wijzigingen in de EU-wetgeving eisen van ons dat wij u informeren over welke cookies wij mogen instellen. De Site vertrouwt hoofdzakelijk op de in de onderstaande tabel vermelde cookies.
   

Functie

Naam cookie(s)

Aanvullende informatie

Website: http://www.chaletgroup.nl

Een anonieme registratie bijhouden van hoe bezoekers de Site gebruiken

__utma
__utmb
__utmc
__utmz

De Google Analytics software wordt beschreven op: http://www.google.co.uk/intl/en/analytics/privacyoverview.html
Breng om tracering door Google Analytics in alle websites uit te schakelen een bezoek aan: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout


Door u aan ons verstrekte informatie.

De door ons op of via onze Site verzamelde informatie kan het volgende omvatten:

 • Informatie die u ons verstrekt door formulieren op onze Site in te vullen. Dit omvat informatie die wordt verstrekt tijdens de registratie voor gebruik van onze Site. Wij kunnen u ook informatie vragen als u een probleem met onze Site rapporteert.
 • Registraties en kopieën van uw correspondentie (inclusief e-mailadressen) als u contact met ons opneemt.
 • Uw zoekopdrachten op de Site.

Gebruiksgegevens, IP-adressen, cookies en overige technologieën.

Terwijl u onze Site doorloopt en hiermee communiceert, kunnen we automatisch bepaalde informatie over uw apparatuur, browse-handelingen en patronen verzamelen, zoals:

 • Gegevens over uw bezoeken aan onze Site, inclusief verkeersgegevens, locatiegegevens, logboeken en overige communicatiegegevens en de bronnen die u op onze Site opent en gebruikt.
 • Informatie over uw computer en internetverbinding, inclusief uw IP-adres, besturingssysteem en type browser.

De door ons automatisch verzamelde informatie bestaat uit statistische gegevens. Zij helpen ons onze Site te verbeteren en betere en meer persoonlijke service te verlenen door ons in staat te stellen om:

 • De omvang van onze doelgroep en gebruikspatronen in te schatten.
 • Informatie over uw voorkeuren op te slaan, zodat wij onze Site aan uw persoonlijke interesses kunnen aanpassen.
 • Uw zoekopdrachten sneller uit te voeren.
 • U te herkennen bij een volgend bezoek aan onze Site.

Hoe gebruiken we uw informatie?

Wij gebruiken informatie die we over u verzamelen of die u aan ons verstrekt, inclusief eventuele persoonlijke gegevens, voor het volgende:

 • Om onze Site en de Inhoud hiervan aan u te presenteren.
 • Om u de door u aan ons gevraagde informatie, producten of diensten aan te bieden.
 • Om een ander doel waarvoor u deze verschaft te bereiken.
 • Om u mededelingen over uw investeringen bij ons te verschaffen.
 • Om aan onze verplichtingen te voldoen en onze uit eventuele tussen u en ons afgesloten contracten voortkomende rechten uit te voeren, inclusief met betrekking tot facturering en verzameling.
 • Om u op de hoogte te stellen van wijzigingen in onze Site of eventuele producten of diensten die wij aanbieden of via de Site leveren.
 • Om u in staat te stellen aan interactieve opties op onze Site deel te nemen.
 • Op iedere andere wijze die we beschrijven op het moment dat u de informatie verstrekt.
 • Voor een ander doel met uw toestemming.

Zie voor aanvullende informatie 'Keuzes omtrent hoe wij uw informatie gebruiken en bekendmaken' onderstaand.

Bekendmaking van uw informatie

Wij mogen verzamelde informatie over onze gebruikers en informatie waarmee geen individuele personen kunnen worden geïdentificeerd zonder beperking bekendmaken. Wij mogen persoonlijke informatie die wij verzamelen of die u verstrekt zoals beschreven in dit Beleid bekendmaken:

 • Aan onze dochterondernemingen en aan ons gelieerde bedrijven.
 • Aan opdrachtnemers, dienstverleners en andere derden waar wij gebruik van maken ter ondersteuning van onze zakelijke activiteiten.
 • Aan een koper of andere opvolger in geval van een fusie, afstoting, herstructurering, reorganisatie, ontbinding of andere verkoop of overdracht van een deel van of alle bedrijfsmiddelen van Chalet, ongeacht of dit als lopend bedrijf of als onderdeel van een faillissement, liquidatie of een vergelijkbare procedure plaatsvindt, waarbij persoonlijke informatie in handen van Chalet over de gebruikers van onze Site tot de overgedragen bedrijfsmiddelen behoort.
 • Voor enig ander doel zoals door ons bekendgemaakt op het moment dat u de informatie verstrekt.
 • Met uw toestemming.

Wij kunnen ook uw persoonlijke informatie bekendmaken:

 • Om te voldoen aan een gerechtelijk bevel, wet of juridische procedure, inclusief als reactie op een verzoek van de overheid of voorschrift.
 • Om onze Gebruiksvoorwaarden http://www.chaletgroup.nl/nl/terms-and-condition en overige overeenkomsten, inclusief voor doeleinden omtrent facturering en verzameling, ten uitvoer te brengen of toe te passen.

Keuzes omtrent hoe wij uw informatie gebruiken en bekendmaken

Wij streven ernaar u keuzes te bieden betreffende de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt. Wij hebben mechanismen ontwikkeld waarmee u uw informatie op de volgende manier kunt beheren:

 • Traceringstechnologieën en reclame.

  U kunt uw browser zo instellen, dat alle of sommige browser-cookies worden geweigerd of u wordt gewaarschuwd als cookies worden verzonden. Breng om te leren hoe u uw flash cookie-instellingen kunt beheren een bezoek aan de pagina voor instellingen van Flash player op de website van Adobe. Bedenk dat als u cookies uitschakelt of weigert sommige delen van deze Site ontoegankelijk kunnen worden of mogelijk niet naar behoren werken.

  Wij hebben geen controle over het verzamelen of gebruik van uw informatie voor op interesse gebaseerde reclame door derden. Deze derden kunnen u echter manieren bieden waarmee u ervoor kunt zorgen dat uw informatie niet wordt verzameld of op deze manier wordt gebruikt.

Wet op de gegevensbescherming

Om aan de eisen van de Commissaris voor Informatie volgens de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”) te voldoen, moeten we u de volgende bijzonderheden bekendmaken over de manier waarop wij voor uw persoonlijke informatie zorgdragen. Vraag ons indien gewenst om nadere uitleg hierover.

Door onze Site te bezoeken en te blijven bezoeken, verstrekt u ons mogelijk uw persoonlijke informatie bestaande uit alle gegevens die we van u hebben en, indien van toepassing, uw transacties. Deze kan tevens van derden verkregen informatie bevatten.

Wij maken uw informatie aan niemand bekend, behalve als wij uw schriftelijke toestemming hiervoor hebben of als wij hiertoe wettelijk verplicht zijn of als dit wettelijk is toegestaan of aan kredietinformatiebureaus en fraudepreventiebureaus en overige bedrijven die u of ons een dienst verlenen of bij het overdragen van rechten en plichten.

Wij kunnen uw informatie aan andere landen overdragen op basis van het feit dat iedereen aan wie we deze doorgeven een gelijke mate van bescherming binnen het betreffende rechtsgebied biedt. Deze informatie is echter toegankelijk voor wetshandhavingsinstanties en andere autoriteiten ter voorkoming en opsporing van misdaden en om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

Als u een kopie van de informatie die wij van u in handen hebben wenst, kunt u schrijven naar:

Chalet Group Management B.V., Strawinskylaan 585, Gebouw G, 5e verdieping, 1077 XX AMSTERDAM, via info@chaletgroup.nl.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat bij ontvangst van een dergelijk verzoek kosten in rekening kunnen worden gebracht.

Wij kunnen regelmatig onderzoeken uitvoeren bij kredietinformatiebureaus en deze bureaus informatie over u verstrekken, zodat zij deze aan andere organisaties beschikbaar kunnen stellen op basis waarvan zij beslissingen kunnen nemen over u, uw compagnons en huisgenoten. De informatie kan ook worden gebruikt voor traceringsdoeleinden.

Indien onjuiste of onnauwkeurige informatie wordt verstrekt en fraude wordt vastgesteld of vermoed, kunnen gegevens worden doorgegeven aan fraudepreventiebureaus. Ook kunnen wetshandhavingsinstanties toegang tot deze informatie krijgen en deze gebruiken.

Wij en andere organisaties kunnen ook toegang tot deze informatie krijgen en deze gebruiken om fraude en witwassen van geld te voorkomen, bijvoorbeeld bij het controleren van toepassingen voor en het beheren van kredieten of andere faciliteiten en het vereffenen van schulden, het controleren van verzekeringsvoorstellen en verzekeringsclaims en het controleren van gegevens van sollicitanten en werknemers.

Wij, en andere organisaties die de door fraudepreventiebureaus geregistreerde informatie mogen inzien en gebruiken, mogen dit vanuit andere landen doen.

Wij kunnen de namen en adressen van door ons gebruikte kredietreferentiebureaus en fraudepreventiebureaus leveren als u een kopie van de informatie die zij in handen hebben wenst. Voor aanvullende gegevens kunt u contact opnemen met:

Chalet Group Management B.V., Strawinskylaan 585, Gebouw G, 5e verdieping, 1077 XX AMSTERDAM, via info@chaletgroup.nl.

Wij vragen uw aandacht voor het feit dat de bureaus bij ontvangst van een dergelijk verzoek kosten in rekening kunnen brengen.

Beveiliging van gegevens

Wij hebben maatregelen getroffen voor beveiliging van uw persoonlijke informatie tegen onbedoeld verlies en ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging en bekendmaking. Wij houden fysieke, elektronische en procedurele waarborgen in stand, inclusief (indien gepast en van toepassing) firewalls, individuele wachtwoorden, versleuteling en verificatietechnologie voor alle persoonlijke informatie die wij mogelijk via de Site verzamelen. Alle door u aan ons verstrekte informatie wordt op onze beveiligde servers achter firewalls opgeslagen. De veiligheid en beveiliging van uw informatie is ook van u afhankelijk. Als wij u een wachtwoord voor toegang tot bepaalde delen van onze Site hebben gegeven (of als u dit heeft gekozen), is het uw verantwoordelijkheid om dit wachtwoord vertrouwelijk te behandelen. Wij vragen u uw wachtwoord met niemand te delen.

Helaas is het verzenden van informatie via internet niet honderd procent veilig. Hoewel wij ons best doen uw persoonlijke informatie te beschermen, kunnen we de veiligheid en/of de vertrouwelijkheid van alle communicatie, al het materiaal of al uw persoonlijke informatie die via open netwerken naar onze Site wordt verzonden niet garanderen. Het verzenden van persoonlijke informatie is altijd voor uw eigen risico. Wij accepteren geen verantwoordelijkheid voor het omzeilen van enige privacy-instellingen of veiligheidsmaatregelen op de Site. Bij het bekendmaken van enige persoonlijke informatie via een open netwerk dient u rekening te houden met het feit dat deze informatie potentieel toegankelijk is voor anderen en dus door anderen zonder uw toestemming kan worden verzameld en gebruikt. Uw gegevens kunnen tijdens het verzenden verloren gaan of voor andere onbevoegde partijen toegankelijk zijn. Chalet accepteert geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte verliezen met betrekking tot de beveiliging van uw gegevens tijdens overdracht hiervan via internet. Gebruik andere communicatiemiddelen als u denkt dat dit nodig of om veiligheidsredenen verstandig is.

Wijzigingen in ons Privacybeleid

Het is ons beleid om eventuele wijzigingen die we in ons Beleid aanbrengen op deze pagina te vermelden. Als we belangrijke wijzigingen aanbrengen in de manier waarop we met persoonlijke informatie van onze gebruikers omgaan, zullen we u via een e-mailbericht naar het eerste in uw account vermelde e-mailadres of via een mededeling op de startpagina van de Site of op deze pagina hiervan op de hoogte stellen. De datum van de laatste herziening van het Beleid wordt bovenaan de pagina vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid ervoor te zorgen dat wij een actueel, actief en bruikbaar e-mailadres van u hebben en dat u onze Site en dit Beleid regelmatig bezoekt en op eventuele wijzigingen controleert.

Contactgegevens
Voor het stellen van vragen of het geven van commentaar over dit Privacybeleid en onze werkwijzen met betrekking tot privacy kunt u contact met ons opnemen via info@chaletgroup.nl